คำอธิบายว่าทำไมตำรวจตั้งด่านบนทางหลวงได้ : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4946/2555 thamaaya - พฤศจิกายน 9, 2016

คำอธิบายว่าทำไมตำรวจตั้งด่านบนทางหลวงได้ : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4946/2555


ตร.ทล.มีอำนาจตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ ควบคุม จับกุม ตาม พรบ.ทางหลวง
สยามรัฐออนไลน์ 9 พฤศจิกายน 2559

ตำรวจทางหลวง ไม่มีด่านตรวจมีเพียงจุดตรวจ จุดสกัด
อำนาจหน้าที่ของตำรวจทางหลวงตามกฏหมาย

๑. ตำรวจทางหลวง เป็นเจ้าพนักงานทางหลวง มีอำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.ทางหลวง ฯ ม.23
๒. เว้นแต่ที่ไม่มีบัญญัติไว้ใน พรบ.นี้ ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการนั้น

ตำรวจทางหลวง มีอำนาจตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ ควบคุม จับกุม ตาม พรบ.ทางหลวง , พรบ.จราจร และอื่น ๆ ได้ ตามระเบียบ

การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ต้องถือปฏิบัติตามอนุมัติ ตร.ลง 2 พ.ย.58
ต่อท้ายหนังสือ สยศ.ตร.ที่ 0007.34/2872 ลง 2 พ.ย.58
เรื่องแนวทางมาตรการการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด

/พลตำรวจตรีสมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการ ตำรวจทางหลวง

http://wp.me/p3uK8h-3yc
ด่านบนทางหลวง, งจุดตรวจ จุดสกัด, พลตำรวจตรีสมชาย เกาสำราญ, ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง, thamaaya

ผู้เขียนได้รับการร้องขอให้ช่วยอธิบายประเด็นนี้  เบื้องต้นได้ตอบกลับไปว่าด้วยประสบการณ์ทำงานรับแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตั้งด่านมีทั้งจับคดีฆ่าคนตาย, ทำร้ายร่างกาย, ทะเลาะวิวาท,ยาเสพติด, ป่าไม้…

ที่มา: คำอธิบายว่าทำไมตำรวจตั้งด่านบนทางหลวงได้ : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4946/2555

ตร.ทล.มีอำนาจตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ ควบคุม จับกุม ตาม พรบ.ทางหลวง
สยามรัฐออนไลน์ 9 พฤศจิกายน 2559

หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการประเมินผล
การดำาเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำารวจเพื่อประชาชน
(โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)

(สำาหรับประเมินผลสถานีตำารวจในสังกัด บช.น ภ.๑-๙ และ ศชต.)

กองยุทธศาสตร์ สำานักงานยุทธศาสตร์ตำารวจ
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

๔. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร (๑๐๐ คะแนน)
กิจกรรมที่ ๑ จัดระบบและวางแผนจัดการจราจร (๒๐ คะแนน)
กิจกรรมที่ ๒ จัดก􀄞ำลังต􀄞ำรวจไว้อ􀄞ำนวยความสะดวกการจราจร และบังคับใช้กฎหมาย (๓๐ คะแนน)
หัวข้อการตรวจ
๒.๑ จัดก􀄞ำลังต􀄞ำรวจ ควบคุมอ􀄞ำนวยความสะดวก และ
แก้ไขปัญหาการจราจร ในบริเวณจุดที่มีปัญหา
การจราจร สอดคล้องกับพันธะสัญญางานจราจร
ที่หน่วยงานท􀄞ำไว้กับส􀄞ำนักงาน ก.พ.ร. (๑๕ คะแนน)

๒.๒ การตั้งจุดตรวจ เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับ
ประชาชนอย่างเหมาะสม และ ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบฯ (๑๕ คะแนน)
๒.๒.๑ ตรวจสอบแผนการตั้งจุดตรวจ มีการออกค􀄞ำสั่งฯ และ
ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่ ตร. ได้ก􀄞ำหนดไว้หรือไม่
– มีนายต􀄞ำรวจชั้นสัญญาบัตรควบคุม
– มีป้าย และอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการตั้งจุดตรวจ
ถูกต้อง ครบถ้วน
– สถานที่เหมาะสมไม่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย
– ในพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกัน มีการตั้งจุดตรวจ ซ้ำ􀄞 ซ้อนกนั
จนท􀄞ำให้เกิดปัญหาจราจรหรือสร้างความเดือดร้อนให้
ประชาชน
๒.๒.๒ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ในการตั้งจุดตรวจ จากหนังสือ
ร้องเรียน และสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ฯลฯ

38 – 39 / 144
31 – 32 หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
(สำหรับประเมินผลสถานีตำรวจในสังกัด บช.น ภ.๑-๙ และ ศชต.)

พลตำรวจตรีสมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการ ตำรวจทางหลวง

พลตำรวจตรีสมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการ ตำรวจทางหลวง

1 thought on “คำอธิบายว่าทำไมตำรวจตั้งด่านบนทางหลวงได้ : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4946/2555

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  คำอธิบายว่าทำไมตำรวจตั้งด่านบนทางหลวงได้ 
: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4946/2555
  คำอธิบายว่าทำไมตำรวจตั้งด่านบนทางหลวงได้
  : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4946/2555
  .
  ตำรวจทางหลวง ไม่มีด่านตรวจมีเพียงจุดตรวจ จุดสกัด
  อำนาจหน้าที่ของตำรวจทางหลวงตามกฏหมาย
  .
  ๑. ตำรวจทางหลวง เป็นเจ้าพนักงานทางหลวง มีอำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.ทางหลวง ฯ ม.23
  ๒. เว้นแต่ที่ไม่มีบัญญัติไว้ใน พรบ.นี้ ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการนั้น
  .
  ตำรวจทางหลวง มีอำนาจตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจสอบ ควบคุม จับกุม ตาม พรบ.ทางหลวง , พรบ.จราจร และอื่น ๆ ได้ ตามระเบียบ
  .
  http://wp.me/p3uK8h-3yc
  ด่านบนทางหลวง, งจุดตรวจ จุดสกัด, พลตำรวจตรีสมชาย เกาสำราญ, ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง, thamaaya
  .

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.