คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 6, 2011

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

แถลงการณ์เครือข่ายสันติประชาธรรม ใคร่ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องฯ – The Santi-prachatham group


ทางกลุ่มสันติประชาธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มคณาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ผู้มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและสันติสุขของภูมิภาคอุษาคเนย์และอาเซียน ใคร่ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาข้อเสนอดังต่อไปนี้

The Santi-prachatham group, consisting of professors, academics, and members of the public, who have a strong commitment to democracy and peace for Southeast Asia and the ASEAN Community, urgently request all parties involved to bear in mind the following considerations.

🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀
https://wp.me/p3uK8h-Ij

The Santi-prachatham group, เครือข่ายสันติประชาธรรม
อ่านเพิ่มเติม