คลัีงเก็บรายวัน: ธันวาคม 1, 2009

63 ปี "พระเจ้าอยู่หัว" ผู้นำที่ไม่เหมือนใครในโลก นำพาประเทศ "อยู่ดีมีสุข"

63 ปี "พระเจ้าอยู่หัว" ผู้นำที่ไม่เหมือนใครในโลก นำพาประเทศ "อยู่ดีมีสุข"


มติชนรายวัน : หนังสือพิมพ์คุณภาพ
เพื่อคุณภาพของประเทศ

“พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา นักเผยแพร่แนวคิดและนักปฏิบัติ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ทรงเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของผู้นำที่อาจไม่เหมือนใครในโลก แต่สิ่งที่โลกสามารถเรียนรู้ได้จากพระองค์ คือ ความรักและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในการทำทุกอย่าง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรของพระองค์”

http://wp.me/p3uK8h-2V
พระเจ้าอยู่หัว
อ่านเพิ่มเติม

บทเพลงจากพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพฯ " เดินตามรอยเท้าพ่อ "

บทเพลงจากพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพฯ ” เดินตามรอยเท้าพ่อ “


กราบบังคมทูลฝ่าละอองพระบาท ขอพระราชทานราชานุญาต…

Through the dark jungle, very dense,
Which stretches out interminably , somber and immense…
I follow without stopping the footstep of my Father.
Oh Father, I am dying of hunger and I am tired.

ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ
แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืด และกว้าง มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
พ่อจ๋า…ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย

http://wp.me/p3uK8h-2W
บทเพลงจากพระราชนิพนธ์, สมเด็จพระเทพ, เดินตามรอยเท้าพ่อ
อ่านเพิ่มเติม